Stående bukett 3

Hög begravningsdekoration i gula toner; gladiolus, nejlika, germini, gypsohila