Karlbergs Begravningsbyrå i Höganäs och Åstorp

Vi finns till din hjälp dygnet runt

Ring vårt journummer:

042 – 34 00 89 Höganäs
042 – 581 20 Åstorp

Hur gör jag nu?

Att stå vill­rådig in­för vad som ska ord­nas vid en närståen­des döds­fall är helt naturligt. Känn dig trygg i att vi hjälper er.

Planera begravning online

Via vår on­line-tjänst kan du nu i lugn och ro sitta hemma och beställa en kom­plett be­gravn­ing till fast pris.

Vår juridiska hjälp

I sam­band med döds­fall up­p­kom­mer ofta många frå­gor av ju­ridisk natur. Vi hjälper till att reda ut alla frågetecken.

När allt måste bli rätt

Tänd ett ljus

Tänd ett ljus

Här kan du se död­san­nonser som pub­licer­ats vid be­gravningar vi har arrangerat och komma till min­nes­rum­met där alla kan hedra och min­nas den som av­lidit med ett tänt ljus
Att dela sorgen

Att dela sorgen

An­höriga och nära vän­ner är självskrivna på be­gravnin­gen. Men man har of­tast rätt att delta även om man inte till­hör de allra när­maste.
Anmälan till minnesstund

Anmälan till minnesstund

Om en gemen­sam min­nesstund i sam­band med be­gravnin­gen kom­mer att hål­las, är det här du en­klast an­mäler ditt/ ert delt­a­gande.
Auktoriserade begravningsbyrå

Auktoriserade begravningsbyrå

Det in­nebär hårda krav på etik, moral och ut­bild­ning, vilket ger dig en ex­tra tryg­ghet i att du får rätt hjälp i en svår sit­u­a­tion.