Bodelning och arvsskifte

Bodelning

Bodelning mellan makar kan ske vid äktenskapsskillnad, dödsfall eller under pågående äktenskap och omfattar all egendom som inte är enskild egendom. Bodelning under pågående äktenskap kan göras för att utjämna skillnader i förmögenhetsförhållanden eller för att klarlägga ägarförhållanden. Bodelning mellan sambor kan ske vid separation eller dödsfall, om någon av samborna eller den efterlevande sambon begär det.

Arvskifte

Bodelning kan inte ske under pågående samboförhållande. Om det är mer än en delägare i dödsboet ska det enligt lag upprättas ett arvskifte. Arvskiftet lyder under särskilda formkrav. I arvskiftet reglerar man avvecklingen och fördelar tillgångarna i dödsboet. När vi hjälper till med arvskiftet ser vi det som ett avslut i dödsboet där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande. Detta för att så långt som det är möjligt säkerställa att det inte blir några negativa överraskningar i framtiden.